T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ1.TANIMLAR

Kişisel Veri; 
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanunu,

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Türkiye Kültür Yolu Festivali (TKYF)),


Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

İfade eder.

2.VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (Kanun) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ tarafından aşağıda belirtilen koşullarda işlenecek olup, aynı kanunun 10.md gereğince; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, kişisel verileri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibi olarak haklarınızın neler olduğu konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5.maddesi ile “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6.maddesinde belirtilen şartlar kapsamında ve aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.


Veri Sorumlusu tarafından yürütülen projeler kapsamında sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
– İnternet sitesi ve mobil uygulama üzerindeki faaliyetlerin yürütülebilmesi,
– İnternet sitesi ve mobil uygulamada üyelik hizmetinin tamamlanması,
– İnternet sitesi ve mobil uygulamada üyelik işlemleri yapılırken kimlik doğrulaması yapılması,
– İnternet ortamında vatandaşlarla daha iyi etkileşim sağlamak,
– İnternet sitesi/mobil uygulama üzerinden sitemizi kullananlardan “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgileri toplayabilmek,
– İnternet sitesi ve mobil uygulamada basın bülteni işlemlerinin yürütülmesi,
– Proje faaliyetleri kapsamında sosyal medya hesaplarımızın yönetilmesi,
– Vatandaşlarımızı yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerden haberdar etmek,
– Projeler kapsamında vatandaşlardan gelen şikâyet, istek ve önerileri  değerlendirebilmek,
– Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,
– Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
– Türkiye’nin iç pazarında bir marka haline gelmesi, kültürel ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılmasının sağlanması,
–T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması,
– Türkiye Kültür yolu Festivali mevcut sosyal ve kültürel olanakların dünya çapında tanıtılması ve pazarlanması amaçlarıyla, kişisel verileriniz Kanun’un 4., 5. ve 6.maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, kurumumuzun faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

4.KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Ancak; iş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi esnasında kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve amaçların yerine getirilmesiyle sınırlı olarak;
mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek ve işlenebilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5.ve 6.maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında aynı kanunun “Kişisel Verilerin Aktarılması” başlıklı 8.maddesine uygun olarak aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa istinaden veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak ve gerektiği durumlarda açık rızaları alınmak suretiyle, Veri Sorumlusu ile aranızdaki iş ilişkisinin yürütülmesi ve yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında; e-posta, telefon, kargo/posta, matbu formlar ve yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler yoluyla fiziki ve dijital ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda toplanan her türlü yazılı veya sözlü kişisel veriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına istinaden ve iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında kullanılmakta, depolanmakta, işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ HAKLARI


Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınız;

-    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

-    6698 sayılı Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

-    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

-    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

şeklinde olup, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda, şirketimiz tarafından talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak; işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilecektir.

-    6698 sayılı Kanun’un 11.maddesine istinaden kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte 
formu doldurarak imzalı şekilde İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:32 06100 EMEK ANKARA/TÜRKİYE adresine başvuru formunda belirtilen yollardan birini kullanarak gönderebilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye başvuru formu ve +90 (312) 470 8000 iletişim hattı ile ulaşabilirsiniz.İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İnternet Sitesi : https://ktb.gov.tr

İnternet Sitesi : https:// kulturyolufestivali.com

Telefon Numarası : 0 (312) 470 80 00
Adres : İsmet İnönü Bulvarı No:32 06100 Emek/Ankara

Başvuru formu:

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Yöntemi

                                                                

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA (“KURUM”) iletebilirsiniz.

1.1 Şahsen Başvuru

Başvuruda Gerekenler

Kurumumuzun faaliyet gösterdiği adrese kimliğinizi doğrulayarak şahsen veya vekâletname ibraz etmek suretiyle bir vekil aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru, başvuru formu veya bir dilekçe ile yapılabilir; ancak ıslak imzalı olmalıdır.

Başvuru Adresi

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:32 06100 EMEK ANKARA/TÜRKİYE

Diğer İstenenler

Başvuru kapalı zarf ile yapılmalı, zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanununu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılmalıdır.

1.2 Posta Yoluyla Başvuru

Başvuruda Gerekenler

Islak imzalı başvuru formu veya dilekçe posta yoluyla gönderilerek de başvuruda bulunulabilir. Noter onaylı imza sirküsü ile başvuru vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletnamenin aslının da zarfa konulması gereklidir.

Başvuru Adresi

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:32 06100 EMEK ANKARA/TÜRKİYE

Diğer İstenenler

Zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanununu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılmalıdır.

1.3 Noter Yoluyla Başvuru

Başvuruda Gerekenler

Bizzat veya vekil aracılığıyla noter kanalıyla başvuru da yapılabilir. Bu başvuruda cevabın hangi yöntemle alınmak istendiği de belirtilmelidir.

Başvuru Adresi

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:32 06100 EMEK ANKARA/TÜRKİYE

Kurumumuz talebinizi, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, Kurumumuz, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri tarafınızdan talep edebilecektir. 

 

2. Kimlik ve İletişim Bilgileri

 

Lütfen Kurumumuz tarafından sizinle iletişime geçilebilmesi için aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

BAŞVURU SAHİBİNİN

Adı Soyadı

 

T.C Kimlik No

 

Telefon No

 

E-Posta Adresi

 

Adres

 

 

3. Kurumumuz ile Olan İlişkiniz

 

Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi (çalışan, eski çalışan, çalışan adayı, ziyaretçi, üçüncü taraf firma çalışanı ya da temsilcisi/yetkilisi gibi) belirtiniz.

 

 

          Vatandaş   :

          Çalışan      :

          Ziyaretçi    :

          Diğer        :

 

 

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Talepleriniz

 

Lütfen taleplerinizi ayrıntılı olarak belirtiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEPLERİNİZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Kurumumuzun Cevabının Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

 

Lütfen Kurumumuz tarafından başvurunuza verilecek cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

 

BAŞVURUYA VERİLECEK CEVABIN BİLDİRİLME YÖNTEMİ

 

          E-Posta Adresime Gönderilmesini İstiyorum

 

          Elden Bizzat Teslim Almak İstiyorum

 

          Adresime Gönderilmesini İstiyorum

 

 

BAŞVURUNUN GÖNDERİLECEĞİ ADRES

 

 

 

 

AÇIKLAMA

 

İşbu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizin tespiti, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenmesi ve söz konusu başvurunuza doğru ve yasal süre içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir

Hukuka ve kanuna aykırı bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin ortadan kaldırılması ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak Kurumumuz kimlik tespiti yapabilmek amacıyla kimlik belgesi talep etme hakkını saklı tutar.

İşbu form ile ilettiğiniz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru veya güncel olmaması ya da başvurunun yetkisiz kişi/kişiler tarafından yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemekte olup, başvuruyu cevaplamak zorunda değildir.

 

 

 

Başvuru (Kişisel Veri) Sahibi      :

Başvuru Tarihi                                  :

İmza                                                     :