TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI

KÜLTÜR YOLU PROJESİNE İLİŞKİN

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

 

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI (“TGA”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 

1-Veri Sorumlusu

 

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI (Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:127 Astoria AVM B Blok Kat:4 34394 Şişli – İstanbul) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

 

TGA, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması, mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması ve pazarlanması, potansiyel turizm olanaklarının ise keşfedilerek geliştirilmesi ve kazandırılmasına ilişkin olarak tüm tanıtım/pazarlama/iletişim faaliyetlerini yürüten kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

 

2-Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?

 

6698 sayılı KVKK uyarınca, TGA ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak TGA tarafından işlenmektedir. 

 

Kültür Yolu Projesi (“Proje”) kapsamında işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Bu doğrultuda;

 

Kimlik Bilgisi (ad, soyad),

İletişim Bilgisi (e-posta adresi, cep telefonu numarası, sosyal medya hesabı),

İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, çerez kayıtları, log kayıtları, şifre ve parola bilgileri),

Görsel ve İşitsel Veri Bilgisi (fotoğraf ve video kayıtları)

verileriniz işlenmektedir.

 

https://kulturyolufestivali.com/ internet sitesi üzerinden iletilen şikâyet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar gibi TGA ile doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız kişisel verileriniz proje faaliyeti ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.

TGA tarafından, kişisel veri işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir:

 

 • TGA tarafından yürütülen proje kapsamından sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • İnternet sitesi üzerindeki faaliyetlerin yürütülebilmesi,
 • İnternet sitesi üyelik hizmetinin tamamlanması, -
 • İnternet sitesi üyelik işlemleri yapılırken kimlik doğrulaması yapılması, -
 • İnternet ortamında vatandaşlarla daha iyi etkileşim sağlamak,
 • İnternet sitesi üzerinden sitemizi kullananlardan “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgileri toplayabilmek,
 • İnternet sitesi basın bülteni işlemlerinin yürütülmesi,
 • Proje faaliyetleri kapsamında sosyal medya hesaplarımızın yönetilmesi,
 • Vatandaşlarımızı yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerden haberdar etmek,
 • Proje kapsamında vatandaşlardan gelen şikâyet, istek ve önerileri değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Türkiye’nin iç pazarında bir marka haline gelmesi, kültürel ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılmasının sağlanması,
 • Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin arttırılması,
 • Veri sorumlusu tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması,
 • Proje kapsamında mevcut sosyal ve kültürel olanakların dünya çapında tanıtılması ve pazarlanması

amaçlarıyla, kişisel verileriniz Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Proje faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır. 

3-İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

 

TGA tarafından işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre kişisel verileriniz;

 

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Projeye bağlı internet sitesi,
 • Projeye bağlı sosyal medya hesapları,
 • Proje, internet sitesi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; hizmet sağlayanlarımız ve ifa yardımcılarımız,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, aktarılabilmektedir.

 

Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte, kişisel verileriniz Proje faaliyeti kapsamında TGA birimleri arasında paylaşılmaktadır. Proje faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları, kamu kurumları, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır. 

 

4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar Proje faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda TGA’nın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 2709 sayılı T.C. Anayasası,
 • 8377 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ve sair mevzuat hükümleri ve 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak toplanmaktadır: 
 • Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerden açık rıza alınması,
 • TGA ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • TGA’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

 

İşbu politika ile Proje faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler, TGA tarafından hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtiği üzere, işlenen kişisel verinin niteliğine göre TGA tarafından belirlenen süreler ile ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.

 

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

5-6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı)

 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI “Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:127 Astoria AVM B Blok Kat:4 34394 Şişli – İstanbul” adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan formları doldurarak, formların imzalı bir nüshasını TGA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle ile iletebilirsiniz.

 

Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle TGA’ya iletmeniz gerekmektedir. TGA, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

 

6- Veri Sorumlusunun Kimliği

Website : https://kulturyolufestivali.com

Telefon Numarası: 0(212) 970 98 42

E-Posta Adresi: [email protected]

Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:127 Astoria AVM B Blok Kat:4 34394 Şişli - İstanbul